Передача показників газового лічильника Черкасигаз

Сплатити онлайн

Сплатити за газ онлайн Приват24 Сплатити за газ онлайн Ощад24

ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 18 КВІТНЯ 2018 (дата розміщення 03.04.2018)

З урахуванням пропозиції акціонера що володіє 5 і більше відсотків акцій статутного капіталу товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»

(код ЄДРПОУ 03361402)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вул. Максима Залізняка, будинок 142, м. Черкаси, Україна, 18000.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 18 квітня 2018 року о 14:00 годині за адресою: вул. Максима Залізняка, будинок 142 (в приміщенні актового залу Товариства) м. Черкаси, Україна, 18000.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «18» квітня 2018 року з 13:00 до 13:45 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24:00 годину «12» квітня 2018 року.

Проект порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії , прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії за 2017 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2017 року.

10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

11. Про затвердження рішення Наглядової ради про ліквідацію без балансових виробничих підрозділів-філій Товариства.

12. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

15. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2016 рік.

16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 р.

17. Внесення змін до статуту ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» шляхом викладення його у новій редакції.

18. Внесення змін до «Положення про правління» шляхом викладення його у новій редакції.

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства ” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: вул. Максима Залізняка, будинок 142, кімната 305, м. Черкаси, 18000, у робочі дні з 09:00 до 16:00 години а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 13:00 год. до 13:45 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голова правління Буян Сергій Іванович тел.(0472) 71-19-06, 050 476-42-30, 050-315-85-42.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://chergas.ck.ua.

Телефон для довідок: (0472) 71-15-28.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника

Періоди

Звітний

Попередній

Усього активів

1 954 991

791 541

Основні засоби (за залишковою вартістю)

375 190

375 182

Довгострокови фінансови інвестиції

0

500

Запаси

13 750

10 444

Сумарна дебіторська заборгованість

1 355 706

361 986

Гроші та їх еквіваленти

11 338

2 731

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

- 161 223

- 77 910

Власний капітал

201 484

249 023

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

38 304

38 304

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

11 609

13 852

Поточні зобов'язання і забезпечення

1 741 848

528 666

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

- 34 620

141 439

Середньорічна кількість акцій (шт.)

141 866 317

141 866 317

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,244032

0,996988

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії , прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення :

Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб персонально:

Голова комісії - Вечерська Катерина Володимирівна.

Члени комісії: Дахненко Анастасія Володимирівна, Маринченко Лариса Михайлівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення :

Обрати: Головою зборів - голову Правління С.І.Буяна.

Секретарем зборів –керівника Групи корпоративних прав товариства Хмельковську О.І.

3. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення :

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;

- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.

- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів.

- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;

- протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови правління Товариства.

4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

Затвердити заходи , щодо покриття збитків отриманих у звітному році.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення :

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Визнати роботу Правління за 2017 рік задовільним.

2. Визнати роботу Наглядової ради за 2017 рік задовільною.

3. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2017 рік задовільною.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення :

1.Затвердити річний звіт і бухгалтерський баланс ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2017 року.

Проект рішення:

1.У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи в 2017 році, прибуток за 2017 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі - 34 620 тис.грн покрити за рахунок прибутків Товариства наступних періодів.

10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення :

Затвердити основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік, зокрема:

1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;

2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;

3 Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;

4. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;

5. Оптимізація та модернізація газорозподільних систем;

6. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;

7. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах.

11. Про затвердження рішення Наглядової ради про ліквідацію без балансових виробничих підрозділів-філій Товариства.

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради від «01» березня 2018 року про ліквідацію без балансових виробничих підрозділів-філій Товариства згідно з переліком (додаток № 1). Голові Правління забезпечити процедуру ліквідації без балансових виробничих підрозділів-філій з дотриманням вимого чинного законодавства. Зміни до Статуту Товариства внести після завершення процедури ліквідації.

12. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення :

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

1. Вороніна Ігоря Павловича .
2. Величка Юрія Васильовича.
3. Бородіна Костянтина Васильовича.

4. Назаренка Сергія Леонідовича.

5. Болбаса Володимира Григоровича.

6. Боголєпова Дениса В’ячеславовича.

7. Дідковської Ірини Олександрівни (представника акціонера).

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення : Наглядова рада обирається шляхом кумулятивного голосування.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради (згідно додатку 1).

2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради від імені Товариства - голову Правління Буяна С.І.

15. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2016 рік.

Проект рішення :

1. Затвердити значні правочини, які здійснені акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 % вартості активів товариства за 2016 рік ( зазначені в переліку - додаток № 2).

16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017р.

Проект рішення :

1.Схвалити значні правочини, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 р.

2.Підписання значних правочинів здійснювати після їх схвалення Наглядовою радою .

17. Внесення змін до статуту ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до статуту ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» шляхом викладення його у новій редакції. Доручити голові правління або уповноваженим ним особам забезпечити внесення відповідних змін до державних реєстрів та повідомити про зміни відповідні державні органи.

18. Внесення змін до «Положення про правління» шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до «Положення про правління» ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» шляхом викладення його у новій редакції.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «12» березня 2018 року загальна кількість акцій Товариства становить 141 866 317 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 140 866 433 штук .

Голова правління ____________________С.І.Буян

«03 » квітня 2018 року

Якщо ви почули запах газу у вашій оселі – негайно телефонуйте 104

Як встановити лічильник?

Відповіді у розділі "Довідник"

Для перегляду документів, має бути встановлений Adobe Reader