Передача показників газового лічильника Черкасигаз

Збори акціонерів 27 квітня 2016 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»
(код ЄДРПОУ 03361402)

Місцезнаходження: вул. Громова, будинок 142, м. Черкаси, Україна, 18000 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2016 року о 14-00 годині за адресою: вул. Громова, буд. 142 (в приміщенні актового залу) м. Черкаси, Україна, 18000, реєстрація акціонерів з 13.00 год.  до 13 год. 45 хв.

Порядок денний чергових загальних зборів
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів товариства.
4. Звіт правління товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2015 рік.
6. Звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради та звіту ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік.
9. Розподіл прибутку товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2015 року.
10. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ».
11. Обрання членів наглядової ради товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року та першого кварталу 2017 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за 2015 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24-00 годину «21» квітня 2016 р.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера - крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.
Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів у робочі дні з 14-00 до 15-00 години, за адресою: вул. Громова, будинок 142, кімната 305 м. Черкаси, 18000. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є керівник Групи корпоративних прав та реформування власності Хмельковська Олександра Іванівна
тел. (0472) 32-62-32, 050 315 85 42.
Акціонер до початку проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.):

Найменування показника

Періоди

2015 рік

2014 рік

Усього активів

604775

759839

Основні засоби

379508

379669

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

9232

11114

Сумарна дебіторська заборгованість

140028

115071

Грошові кошти та еквіваленти

19524

247399

Нерозподілений прибуток

-182527

38264

Власний капітал

153581

301513

Статутний капітал

38304

38304

Довгострокові зобовязання

2940

3603

Поточні зобовязання

448254

378155

Чистий прибуток (збиток)

-216948

4402

Середньорічна кількість акцій (шт.)

141866317

141866317

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій впродовж періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2961

3050

Якщо ви почули запах газу у вашій оселі – негайно телефонуйте 104

Як встановити лічильник?

Відповіді у розділі "Довідник"

Для перегляду документів, має бути встановлений Adobe Reader