Передача показників газового лічильника Черкасигаз

ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 26 КВІТНЯ 2017 РОКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»

(код ЄДРПОУ 03361402)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вул. Громова (Максима Залізняка), будинок 142, м. Черкаси, Україна, 18000.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 26 квітня 2017 року о 14:00 годині за адресою: вул. Громова (Максима Залізняка), будинок 142 (в приміщенні актового залу Товариства) м. Черкаси, Україна, 18000.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «26» квітня 2017 року з 13:00 до 13:45 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24:00 годину «20» квітня 2017 року.

Проект порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення :

Обрати Лічильну комісію в складі трьох осіб персонально:

Голова комісії - Вечерська Катерина Володимирівна.

Члени комісії: Дахненко Анастасія Володимирівна, Маринченко Лариса Михайлівна.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення :

Обрати: Головою зборів - Голову Правління С.І.Буяна.

Секретарем зборів –керівника Групи корпоративних прав товариства Хмельковську О.І.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення :

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення чергових Загальних зборів акціонерів:

- збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всіх питаннях порядку денного – до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом: одна голосуюча акція - один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів.

4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

1.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення :

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Визнати роботу Правління за 2016 рік задовільним.

2. Визнати роботу Наглядової ради за 2016 рік задовільною.

3. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2016 рік задовільною.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення :

1.Затвердити річний звіт і бухгалтерський баланс ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року.

Проект рішення:

1. Чистий прибуток, що має Товариство станом на 31.12.2016 р., залишити у розпорядженні

ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» та спрямувати його :

- тридцять відсотків - на покриття збитків Товариства за минулі періоди ;

- тридцять відсотків - на поповнення резервного капіталу;

- сорок відсотків - на розвиток виробництва.

2. Дивіденди за 2016 рік не виплачувати.

10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення :

1. Ліквідація заборгованості по розрахунках за розподіл природного газу та недопущення її утворення в подальшому.

2. Приведення заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості.

3. Виконання заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду.

4.Здійснення заходів по зменшенню втрат природного газу та дотримання дисципліни газоспоживання.

5. Виконання затвердженої інвестиційної програми;

6. Виконання заходів, пов'язаних з використанням, експлуатацією та технічним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварійної його експлуатації у т.ч. щодо попередження нещасних випадків при використанні газу у побуті.

7. Здійснення заходів щодо збереження державного майна.

8. Подальший розвиток та модернізація газорозподільних систем.

9. Зменшення обсягів технологічних втрат газу.

10. Виконання робіт по покращенню експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів.

11. Забезпечення належного проведення планово-технічного обслуговування з метою
недопущення порушення правил безпеки використання природного газу в побуті.

12. Підвищення надійності та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних технологій.

13. Покращення програмного забезпечення Товариства та підвищення ефективності роботи інженерно-технічного персоналу.

14. Забезпечення надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території
обслуговування, для чого попередньо схвалити укладення договорів Товариством (впродовж одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів) на:

- закупівлю та транспортування природного газу на ВТВ та власні потреби;

надання послуг з розподілу природного газу.

11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції (в зв'язку з приведенням Статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами з 01.05.2016 р.).

Проект рішення :

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції (в зв'язку з приведенням Статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами з 01.05.2016 р.).

2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту в новій редакції.

12. Про внесення змін та доповнень до Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління - шляхом затвердження їх у новій редакції (в зв'язку з приведенням їх у відповідність зі Статутом Товариства в новій редакції).

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Положень про Загальні збори акціонерів , Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції (в зв'язку з приведенням їх у відповідність зі Статутом Товариства в новій редакції) .

2.Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати
Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами акціонерів, в новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

1. Вороніна Ігоря Павловича .
2. Величка Юрія Васильовича.
3. Бородіна Костянтина Васильовича.
4. Назаренка Сергія Леонідовича.
5. Болбаса Володимира Григоровича.
6. Боголєпова Дениса В’ячеславовича.
7. Дідковської Ірини Олександрівни.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:

1. Вороніна Ігоря Павловича .
2. Величка Юрія Васильовича.
3. Бородіна Костянтина Васильовича.
4. Назаренка Сергія Леонідовича.
5. Болбаса Володимира Григоровича.
6. Боголєпова Дениса В’ячеславовича.
7. Дідковську Ірину Олександрівну.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради (згідно додатку 1).

2.Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства - Голову Правління Буяна С.І.

16. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2015 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити значні правочини, які здійснені акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 % вартості активів товариства за 2015 рік ( зазначені в переліку - додаток № 2).

17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року та першого кварталу 2018 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2016 р.

Проект рішення:

1.Схвалити значні правочини, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року та першого кварталу 2018 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2016 р.

2.Підписання значних правочинів здійснювати після їх схвалення Наглядовою радою .

Для участі в Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера - окрім паспорта, довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання Загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів у робочі дні з 09:00 до 16:00 години за адресою: вул. Громова (Максима Залізняка), будинок 142, кімната 305, м. Черкаси, 18000, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 13:00 год. до 13:45 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є керівник Групи корпоративних прав та реформування власності Хмельковська Олександра Іванівна тел.(472) 71-15-28, 050 315 85 42.

Акціонер до початку проведення зборів, за запитом, має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів органу Товариства - не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення чергових Загальних зборів .

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://chergas.ck.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.):

Найменування показника

Періоди

2016 рік

2015 рік

Усього активів

791541

465620

Основні засоби

375182

379206

Довгострокові фінансові інвестиції

500

500

Запаси

10444

9480

Сумарна дебіторська заборгованість

361986

53693

Грошові кошти та еквіваленти

2731

13074

Нерозподілений прибуток

- 77910

- 219349

Власний капітал

249023

116749

Статутний капітал

38304

38304

Довгострокові зобов’язання

13852

2940

Поточні зобов’язання

528666

345931

Чистий прибуток (збиток)

141439

-216515

Середньорічна кількість акцій (шт.)

141866317

141866317

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій впродовж періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2505

2961

Правління ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ»

Якщо ви почули запах газу у вашій оселі – негайно телефонуйте 104

Як встановити лічильник?

Відповіді у розділі "Довідник"

Для перегляду документів, має бути встановлений Adobe Reader