Передача показників газового лічильника Черкасигаз

Сплатити онлайн

Сплатити за газ онлайн Приват24 Сплатити за газ онлайн Ощад24

ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 18 КВІТНЯ 2018 (дата розміщення 16.03.2018)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»

(код ЄДРПОУ 03361402)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вул. Максима Залізняка, будинок 142, м. Черкаси, Україна, 18000.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 18 квітня 2018 року о 14:00 годині за адресою: вул. Максима Залізняка, будинок 142 (в приміщенні актового залу Товариства) м. Черкаси, Україна, 18000.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «18» квітня 2018 року з 13:00 до 13:45 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24:00 годину «12» квітня 2018 року.

Детальніше...

ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 26 КВІТНЯ 2017 РОКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»

(код ЄДРПОУ 03361402)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вул. Громова (Максима Залізняка), будинок 142, м. Черкаси, Україна, 18000.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 26 квітня 2017 року о 14:00 годині за адресою: вул. Громова (Максима Залізняка), будинок 142 (в приміщенні актового залу Товариства) м. Черкаси, Україна, 18000.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «26» квітня 2017 року з 13:00 до 13:45 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24:00 годину «20» квітня 2017 року.

Детальніше...

Збори акціонерів 27 квітня 2016 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»
(код ЄДРПОУ 03361402)

Місцезнаходження: вул. Громова, будинок 142, м. Черкаси, Україна, 18000 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2016 року о 14-00 годині за адресою: вул. Громова, буд. 142 (в приміщенні актового залу) м. Черкаси, Україна, 18000, реєстрація акціонерів з 13.00 год.  до 13 год. 45 хв.

Детальніше...

Збори акціонерів

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»

 

 (код ЄДРПОУ 03361402)

Місцезнаходження: вул. Громова, будинок 142, м. Черкаси, Україна, 18000 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2015 року о 14-00 годині за адресою: вул. Громова, буд. 142 (в приміщенні актового залу) м. Черкаси, Україна, 18000, реєстрація акціонерів з 13.00 год.  до 13 год. 45 хв.

 

 

Порядок денний чергових загальних зборів

 (перелік питань, що виноситься на голосування)

 

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

4. Звіт Правління Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

7. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту   Правління,   звіту  Наглядової   ради   та   звіту Ревізійної комісії Товариства.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2014 року.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року та першого кварталу 2016 р. якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства  за 2014 р.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24-00 годину«23» квітня 2015 року.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера -  крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

            Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18000, вул. Громова, будинок 142, кімната 305  м. Черкаси,  18000 у робочі дні з 14-00 до 15-00 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є керівник Групи корпоративних прав та реформування власності  Хмельковська Олександра Іванівна  тел. 0(472) 32-62-32, 050 315 85 42.

            Акціонер до початку проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

 Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника

Періоди

2014 рік

2013 рік

Усього активів

759839

723589

Основні засоби                                 

379669

350857

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

11114

8895

Сумарна дебіторська заборгованість

115071

123823

Грошові кошти та еквіваленти

247399

233252

Нерозподілений прибуток

38264

36875

Власний капітал

301513

288021

Статутний капітал

38304

35467

Довгострокові зобов’язання

3603

8318

Поточні зобов’язання

378155

354908

Чистий прибуток (збиток)

4402

3522

Середньорічна кількість акцій (шт.)

141866317

141866317

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій пртягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3050

3036

 

Правління ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ»

 

 

 

Якщо ви почули запах газу у вашій оселі – негайно телефонуйте 104

Як встановити лічильник?

Відповіді у розділі "Довідник"

Для перегляду документів, має бути встановлений Adobe Reader